KVALITETSPOLICY

Denna dag, 2013-10-01, har följande policy upprättats för Intra Materialhantering AB nedan kallat ”företaget”.

Bakgrund

Företagets Kvalitetspolicy är framtagen på uppdrag av företagets styrelse och är ett dokument med riktlinjer avseende kvalitet och faktorer som påverkar kvaliteten. Alla inom företaget förväntas följa policyn, såväl anställda som styrelsemedlemmar.

Syfte

Målet med företagets kvalitetsarbete är nöjda kunder. Företagets namn skall vara förknippat med hög kvalitet vad gäller personal, produkter/tjänster och kundservice.

Riktlinjer

Ledningen skall sätta klara kvalitetsmål som kommuniceras, följs upp och revideras regelbundet. Som hjälpmedel i kvalitetsarbetet använder företaget den internationella kvalitetsstandarden ISO 9001.

Kundtillfredsställelse

Vår främsta framgångsfaktor är nöjda kunder. Därför


Medarbetartillfredställelse

En god och produktiv arbetsmiljö är en framgångsfaktor. Därför


Ägartillfredställelse

Nöjda ägare och värdeutveckling är en framgångsfaktor då det säkerställer företagets fortbestånd och tillväxt. Därför


Samhälle

Företaget ingår i ett större sammanhang. Därför


Ständiga förbättringar

Vår omvärldsmiljö och affärsidé kräver ständiga förbättringar i genomförandet. Därför


………………………………………………………… Anders Hylén Verkställande Direktör